News

Home > News > สัมภาษณ์ คุณเมเม่ หรือคุณอิสรีย์  ตรงกมลธรรม หนึ่งในผู้บริหาร บริษัท โนวาเทร็นด้า จำกัด
สัมภาษณ์ คุณเมเม่ หรือคุณอิสรีย์  ตรงกมลธรรม หนึ่งในผู้บริหาร บริษัท โนวาเทร็นด้า จำกัด
SHARE

" สัมภาษณ์ คุณเมเม่ หรือคุณอิสรีย์  ตรงกมลธรรม หนึ่งในผู้บริหาร บริษัท โนวาเทร็นด้า จำกัด   เรื่องแนวคิด Design Matters และมุมมองตลาด หรือ lifestyle  ของคนรุ่นใหม่ และการตอบโจทย์ตลาดของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงข้อแนะนำในการตกแต่งให้กับคุณผู้ชม "